Leveringsvoorwaarden & verkoopsvoorwaarden

1. Algemeenheden
 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen.
 3. Overeenkomsten met ons of onze aangestelden verbinden ons slechts vanaf onze schriftelijke bevestiging. De koper verbindt zich vanaf ondertekening van de overeenkomst.
 4. Na définitieve opmeting kunnen door de koper geen wijzigingen meer aangebracht worden.
 5. Annulering van een bestelling nog niet in uitvoering houdt steeds een schadeloosstelling in aan onze firma van 30%. De annulering is niet meer mogelijk na de definitieve opmeting.
2. Termijnen
 1. De leveringstermijn wordt door ons bepaald in functie van het produkt.
 2. Omstandigheden te wijten aan overmacht geven ons het recht de levertermijn evenredig te verlengen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeloosstelling of weigering goederen.
3. Uitvoering
 1. Bij houten ramen kunnen dode wormsteken of kleurverschil of ruwe opwolling van fijne houtvezel ontstaan na impregnatie, niet aanzien worden als een gebrek. De koper zal VOOR de plaatsing een eerste afwerkingslaag plaatsen, zoniet vervalt onze waarborg op eventuele barsten, krimp of verkleuring van hout.
4. Levering en verzending
 1. Uitstel van levering en betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is onmogelijk, dit om technische, administratieve en financiële redenen. De goederen worden zonder dat enige verdere sommatie dan het verzendingsbericht hiervoor nodig is, geacht door de koper te zijn aanvaard en afgenomen. Alle gevolgen en stockeringskosten ten belope van 20% per jaar zijn ten koste van de koper.
 2. Niet-conforme goederen dienen onmiddellijk bij levering te worden meegegeven.
  De verzendingsnote blijft rechtsgeldig.
5. Betaling
 1. De betaling van de goederen geschiedt steeds bij levering in baar geld of met bankcheque. Betalingen van plaatsingen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen na uitvoering
 2. Op standaard dient geen voorschot te worden betaald. Op maatwerk steeds 30%.
 3. De goederen blijen integraal onze eigendom zolang deze niet zijn betaald. Een verwijlintrest van 12% per jaar wordt aangerekend vanaf de vervaldatum. Daarenboven zal een bedrag van 20% op het verschuldigd saldo van rechtswege ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
 4. Taksen, huidige of toekomstige, BTW of douanekosten zijn ten laste van de koper.
6. Waarborg
 1. Na integrale betaling, gedurende 10 jaar, tegen alle verborgen fouten en gebreken zoals wettelijk voorzien.
 2. Indirect schade als gevolg van deze schade valt buiten onze verantwoordelijkheid.
 3. Onze verantwoordelijkheid gaat nooit verder dan toegestaan door onze leveranciers.
7. Klachten
 1. Mondelinge klachten dienen alleen ten titel van inlichting. Alleen schriftelijke worden steeds onderzocht.
 2. Bij levering zal de koper zijn goederen keuren op kwaliteit en aantal. Door de verzendingsbon te tekenen verklaart de koper alle goederen te hebben gekregen zoals vermeld.
 3. Alle betwistingen, ook deze in kortgeding, zullen beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.

  Al onze goederen worden getest volgens de strengste kwaliteitsnormen. Draag er zorg voor.Home | Produkten | Aanvraag informatie | Verkoopsvoorwaarden | Contact | Links

Created by Ivan